به اطلاع روسای محترم انجمن ها، کمیته ها و گروه های تحت پوشش فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی می رساند، با توجه به اتمام مدت اعتبار مسئولیت، ضروری است ضمن ارائه گزارش عملکرد آن انجمن ، کمیته و یا گروه در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و نیز تقویم ورزشی سال ۱۴۰۰ با رعایت مقررات، نسبت به تمدید مدت مسئولیت خود تا  ۳۰ اردیبهشت ماه اقدام نمایند.

بدیهی است، مهلت تعیین شده برای تمدید مسئولیت انجمن ها، کمیته ها و گروه ها به هیچ وجه تمدید نخواهد شد و ادامه فعالیت مسئولان محترم سبک ها در سال جاری منوط به تمدید مجوز فعالیت آنها خواهد بود.