دریک لوییس در فایت اصلی یو اف سی وگاس ۴۵ کریس داکاس را در راند اول ناک اوت کرد.