یارسلاف آماسوف (۰ – ۲۶) فایتر بدون شکست اوکراینی بلاتور امروز در مسابقات بلاتور ۲۶۰ داگلاس لیما (۹ – ۳۲) را شکست داد و قهرمان جدید ولترویت بلاتور شد. آماسوف در طول مبارزه با زمین زدن لیما و کنترل کردن او بر روی زمین از طریق رای متحد داوران برنده این دیدار شناخته شد.