گیلبرت برنز فایتر دسته‌ی ولترویت در صحبتی‌ با‌ ام ام‌ ای جانکی در مورد نیت دیاز گفت: 

من دوستش دارم، اون خیلی‌ باحال و سرگرم کننده است. اینطور نیست که بیام و بگم که نه باش حال نمیکنم، نه، من باش حال می‌کنم، مسابقاتش هم می‌بینم. با اینکه فکر نمیکنم که دیگه قهرمان بشه اما خیلی‌ سرگرم کنندست. اون خیلی‌ آدم بامزه ایه حتی شیوه‌ی صحبت کردنش.

گیلبرت در مورد صحبتهای پیشین این دو فایتر گفت: 

بعد از مسابقه با عثمان اون بود که شروع کرد به حرف مزخرف زدن و عکس من در مقابل دن هوکر رو منتشر کرد. من با خودم گفتم که شاید بخواد که بام مسابقه بده و بعد فهمیدم که نمیخواد این کار رو کنه. همینه که هست، من دوسش دارم، اما فکر نمیکنم که هیچوقت بام مسابقه بده.