پس از پیروزی چارلز اولیویرا در مقابل داستین پویریر، نیت دیاز با انتشار توییتی نوشت که “این دو فایتر از این بهتر نمیشن (تحقیرانه)”. ماسویدال در واکنش به صحبتهای دیاز نوشت:

اتفاقی این صحبت رو دیدم و جالبه چون کسی‌ که نمیتونه نه “لو کیک”، نه “مید کیک” و نه “های کیک” رو دفاع کنه، در مورد بهتر شدن فایترا حرف مفت میزنه. 

نیت در واکنش به صحبتهای ماسویدال و با انتشار عکس ناک اوت شدن ماسویدال توسط عثمان گفت: 

من هم اتفاقی این رو دیدم.