رئیس هیئت استان قزوین، عملکرد فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی در زمان ریاست مهندس بهتری را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: من به اقداماتی که در این مدت کم صورت گرفته است، نمره بالای قبولی می دهم.