حمزت چیمائف پس از شکست درن تیل در برابر درک برانسون، در توییتر پیامی به فایتر انگلیسی فرستاد.

”عملکرد خوبی داشتی درک برانسون. تبریک میگم.

درن (تیل)، اگر بیای سوئد میتونم توی کشتی بهت کمک کنم.“