ژوزه آلدو با عملکردی قاطعانه پدرو مونیوز را از طریق رای متحد داوران شکست داد و دومین برد پیاپی خود را کسب کرد.