یو اف سی ۲۶۳ – لیون ادواردز پس از پنج راند مبارزه در مقابل نیت دیاز پیروز از میدان خارج شد. ادواردز در چهار راند اول مبارزه را تحت کنترل داشت اما دیاز بی خطر نبود و در اواخر راند پنجم پس از یک ضربه چپ ادواردز را گیج و او را تا مرز ناک اوت پیش برد. ادواردز موفق شد مبارزه را تمام کند و در نهایت با رای ماحد داوران برنده اعلام شد.