فایتر سرسخت دسته‌ی ولترویت ویسنته لوکه، در صحبت اخیر خود در اینستاگرم در مورد چالشهای پیاپی اخیر حمزت چیمائف گفت: 

من متوجه سر و صدا و تبلیغاتی که دور و برش هست هستم. اون توی فایتاش عالی‌ بود، بش میخوره خیلی‌ قوی باشه. اون وارد مسابقه میشه و هر کسی‌ رو که بش دادنو تموم کرده. من متوجه این سر و صدا و تبلیغات هستم، متوجه هستم که چرا یو اف سی‌ میخواد تو رو توی فایتهای بزرگ بذاره. خیلیها از من در مورد این مسابقه پرسیدن (در مقابل چیمائف). من اینجام، اگه اون اسمم رو صدا کنه البته، چون من نشدیم که اون اسمی از من بیاره. اگه من رو به چالش بکشه و یو اف سی‌ هم قرارداد این فایت رو واسم بفرسه من امضا می‌کنم. خیلی‌ سادست.