ویتور بلفورد قهرمان سابق لایت هوی ویت یو اف سی، ایواندر هالیفیلد را در راند اول از طریق ناک اوت فنی متوقف کرد.