مبارزه پائولو کاستا و ماروین وتوری که در ابتدا قرار بود در دسته میان وزن یو اف سی و و وزن ٨۴ کیلوگرم برگزار شود، اکنون در کچ ویت و وزن ٨٨،۴۵ کیلوگرم اتفاق خواهد افتاد. کاستا دیروز اعلام کرد که وزن او بالاست و او نمی تواند سر وزن ٨۴ کیلوگرم برسد. کاستا و وتوری امروز سر وزن جدید به توافق رسیدند و کاستا در نتیجه بیست درصد دستمزد خود را پس از مبارزه به عنوان جریمه به وتوری واگذار خواهد کرد.