کانر مک گرگور به برد امرز ژوزه آلدو در مقابل پدرو مونیوز واکنش نشان داد و حریف سابق خود را تحسین کرد.

مک گرگور در توییتر: ”ژوزه آلدو یک اسطوره ی واقعیه“.