نیت دیاز به مبارزه جیک پال و تایرون وودلی که با پیروزی پال به پایان رسید واکنش نشان داد.

دیاز در توییتر – دو تاییشون ر**ن.