جرد کنونیر در صحبتهای اخیر خود گفته بود که درک برانسون برای دریافت تایتل شات میبایستی در ابتدا به مصاف او برود. درک برانسون در واکنش به صحبتهای کنونیر نوشت: 

۱۴-۵ (۵ برد پیاپی) در یو اف سی‌ در مقابل ۶-۴ (۱ برد پیاپی) در یو اف سی‌. بعد از تایتل فایت چه کسی‌ مدعی شماره اوله… شما هر چیزی رو باور می‌کنید… (همینطوری) ادامه بدین (ایموجی خنده).