هفته های پنجم تا هشتم لیگ ممای  فدراسیون در بخش بانوان رده سنی جوانان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون، هفته های پنجم الی هشتم لیگ ممای بانوان فدراسیون رده سنی جوانان روز سه شنبه مورخ یکم تیرماه سال ۱۴۰۰به صورت مجازی و داوری متمرکز در محل فدراسیون برگزار شد

جدول نتایج هفته های پنجم تا هشتم و همچنین جدول کلی هفته های برگزار شده به شرح ذیل می باشد:

هفته های پنجم تا هشتم لیگ ممای  فدراسیون در بخش بانوان رده سنی جوانان برگزار شد

 

جدول کلی:

 

هفته های پنجم تا هشتم لیگ ممای  فدراسیون در بخش بانوان رده سنی جوانان برگزار شد

اضافه کردن نظر