در توییتر از مایکل چندلر سوال شد که به غیر از حبیب چه کسی‌ در دسته‌ی سبک وزن و در صورت در اوج بودن، خطرناک‌ترین مسابقه برای او خواهد بود. از گیچی، فرگوسن و پویریر در این سوال نام برده شد. چندلر در پاسخ نوشت: 

همه‌ی اونها… فرگوسن دیوونه ترینه… پویریر ماهرترین، گیچی سخترین.