به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی؛ علیرضا عاصم یوسفی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به همراه معاونین و مسئولان شرکت با حضور در فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی با یوسف بهتری، همایون خرم، علی صدیقی، به ترتیب رئیس، نایب رئیس و سرپرست دبیری فدراسیون دیدار و گفت و گو کرد.

در این نشست که بعد بازدید مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از سالن شهید کبگانیان تهران انجام شد، درخصوص وضعیت اماکن ورزشی در اختیار فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی در مجموعه‌های ورزشی آزادی و شهید شیرودی، مباحثی مطرح شد.