به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، مهندس یوسف بهتری، رئیس فدراسیون روز شنبه پنجم تیر ماه در دفتر فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، میزبان سردار مهرعلی باران چشمه رئیس فدراسیون ورزشهای زورخانه ای و پهلوانی بود.