به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، یوسف بهتری رئیس فدراسیون، “حبیب ملکان” را تا پایان سال ۱۴۰۰ به عنوان رئیس گروه فول فایت منصوب کرد.

ارتقا، هدایت و نظارت موثر بر فعالیت های گروه فول فایت، ایجاد زیرساخت های مناسب برای تعالی و تشویق خانواده ها به منظور توسعه  ورزش های رزمی در بخش همگانی، توسعه و تقویت فعالیت های گروه با رویکرد شکوفایی، هماهنگی کامل با فدراسیون و هیئت های استانی از جمله مهمترین فعالیت های ملکان هستند.