مدرک مربیان فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی با مهر و امضای رئیس فدراسیون دارای اعتبار و مجوز باشگاه با مهر و امضای مدیر کل استان مربوطه دارای اعتبار است.

جهت ارسال تخلفات، شکایت و… با شماره ۰۹۱۰۲۹۹۲۵۲۱ در تماس باشید.