به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی ؛ به پیشنهاد توحید نوبخت حقیقی، رئیس انجمن هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) ، محسن باغبان خرمی اصل به عنوان دبیر و پیمان فرج پور به عنوان نایب رئیس انجمن هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) منصوب شدند.