مسابقات کشوری رزم آهنگ فدراسیون در بخش آقایان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون، مسابقات کشوری رزم آهنگ در بخش آقایان روز جمعه مورخ ۹۹/۱۲/۲۲به صورت مجازی و داوری متمرکز در محل فدراسیون برگزار شد

نتایج مسابقات به شرح ذیل می باشد:

بخش ممای شش فرم مصوب:

مقام اول : آقای حمیدرضا سلطانی از استان اصفهان در فرم یک

مقام اول : آقای میکائیل صادقی از استان اصفهان در فرم دو

مقام اول : آقای روح اله شیخی از استان خراسان رضوی در فرم چهار

مقام دوم : آقای عارف اسدی وند از استان البرز در فرم چهار

مقام اول: آقای سید محمد مویدی از استان اصفهان در فرم شش

بخش ممای ابداعی بدون سلاح

مقام اول: آقای طاها محمدی از استان البرز

بخش ممای ابداعی با سلاح ( رکیما- آکیناکه سای)

مقام اول: آقای فردین عاشوری از استان گیلان

مقام دوم: آقای روح اله شیخی از استان خراسان رضوی

بخش ممای ابداعی با سلاح ( نانچیکو تک و دوبل- دوچوب کوتاه- چوب کوتاه- تونفا)

مقام اول: آقای محمد حسن عباسی از استان فارس

مقام دوم: آقای محمد سعید دریس از استان اصفهان

اضافه کردن نظر