مسابقات قهرمانی کشور کمیته کونگ فو توآ سنتی در بخش آقایان رده سنی پیشکسوتان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون،مسابقات ممای (اجرای تکنیک) قهرمانی کشور کمیته کونگ فوتوآ سنتی در بخش آقایان  رده سنی پیشکسوتان روز پنجشنبه  مورخ چهاردهم اسفند ماه سال ۹۹ به صورت متمرکز و در محل فدراسیون برگزار گردید.

نتایج انفرادی مسابقات به شرح ذیل می باشد:

نتایح انفرادی ۳۶ تا ۴۵ سال

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

سید اسماعیل میرصفایی

اصفهان

یک

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

میرحسین موسوی

قزوین

سه

دوم

واحد رومیانی

البرز

سه

سوم

عادل لطفی

کردستان

سه

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

مجید ممتاز باف

آذربایجان شرقی

چهار

دوم

محمدرضا فیروزی

اصفهان

چهار

سوم

میریحیی موسوی

قزوین

چهار

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

جواد یاری

اصفهان

پنج

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

حسن ترکیان

اصفهان

هشت

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

حسین اکبری

تهران

ده

نتایح انفرادی ۴۶ تا ۵۵ سال

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

مسعود درخشانی

تهران

یک

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

فریدون ویسیان

کردستان

دو

دوم

علی چراغی

قزوین

دو

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

مرتضی کاکاوند

قزوین

سه

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

فرزاد کریمی

تهران

هفت

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج تیمی رده سنی پیشکسوتان

مقام

تیم

اول

قزوین

دوم

اصفهان

سوم

تهران

 

 

نتایح انفرادی ۳۶ تا ۴۵ سال

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

سید اسماعیل میرصفایی

اصفهان

یک

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

میرحسین موسوی

قزوین

سه

دوم

واحد رومیانی

البرز

سه

سوم

عادل لطفی

کردستان

سه

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

مجید ممتاز باف

آذربایجان شرقی

چهار

دوم

محمدرضا فیروزی

اصفهان

چهار

سوم

میریحیی موسوی

قزوین

چهار

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

جواد یاری

اصفهان

پنج

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

حسن ترکیان

اصفهان

هشت

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

حسین اکبری

تهران

ده

نتایح انفرادی ۴۶ تا ۵۵ سال

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

مسعود درخشانی

تهران

یک

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

فریدون ویسیان

کردستان

دو

دوم

علی چراغی

قزوین

دو

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

مرتضی کاکاوند

قزوین

سه

مقام

نام و نام خانوادگی

تیم

فرم

اول

فرزاد کریمی

تهران

هفت

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج تیمی رده سنی پیشکسوتان

مقام

تیم

اول

قزوین

دوم

اصفهان

سوم

تهران

 

 

اضافه کردن نظر