محمود ستاری قهرمان کروزرویت کراش امروز در مسابقات KRUSH132 کوجی شیکووا را در راند اول ناک اوت کرد. ستاری پس از مبارزه سینا کریمیان را چلنج کرد.