به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، با حکم یوسف بهتری، رئیس فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی حمداله عبادتی، تا پایان سال ۱۴۰۰ به عنوان رئیس گروه “پاهویوت” معرفی شد.

ارتقا، هدایت و نظارت موثر بر فعالیت های گروه  پاهویوت، ایجاد زیرساخت های مناسب برای تعالی و تشویق خانواده ها به منظور توسعه  ورزش های رزمی در بخش همگانی، توسعه و تقویت فعالیت های گروه با رویکرد شکوفایی، هماهنگی کامل با فدراسیون و هیئت های استانی از جمله مهمترین فعالیت های عبادتی هستند.