گگارد موساسی در آخرین مصاحبه‌ی خود با “مایک هک” در مورد کریس وایدمن گفت: 

اگه من ۲۹ تا عمل داشتم، با خودم میگفتم که این خوب نیست. مخصوصا بعد از اینکه سه یا چهار بازی پشت سر هم ناک اوت شده باشی‌ و بعد از اون پات به اون طرز بد بشکنه و در این سن یک سال هم برای بهبود اون طول میکشه. اون یه خرده سنش از من بیشتره فکر می‌کنم که ۳۷ باشه، فکر کنم که ۳۸ یا ۳۹ سالگی بتونه برگرده و اون موقعه برگشتن سخته. و بعد از اون چقدر دیگه میخوای ادامه بدی؟ ۳۸، ۳۹ سالگی یعنی‌ از اوج خودت فاصله گرفتی‌. اینشکلی نیست که تو بهتر میشی‌ مخصوصا وقتی‌ تو چند تا باخت پشت سر هم داری. این نظر منه، من ادامه نمیدادم. اگه من یه مصدومیت جدی مثل اون داشتم، من دیگه مسابقه نمیدادم در اون سن. در اون سن من بازنشسته میشدم.