مربی‌ پیشین حبیب نورماگومدوف و کنونی اسلام ماخاچف، خاویر مندز در صحبتی‌ با پادکست “مایک سویک” در مورد تفاوت حبیب نورماگومدوف و اسلام ماخاچف گفت:

اون چیزی که اسلام داره و حبیب اون رو هرگز به این خوبی‌ نداشت پرتابهای اسلامه. پرتابهای جودو، پاها رو زدن (تکنیک جودو) و لگ تریپس (با پا، پای حریف را قفل کردن و به زمین زدن او). حبیب اینها رو بلده اما نه در سطحی که الان اسلام اونها رو انجام میده. مثلا با اسلام ایستادی و مشغول تمرینی که یهو پرواز میکنی‌ (پرتاب میشی‌) یعنی‌ واقعا پرواز میکنی‌. 

مندز در مورد پرس حبیب بر حریفان گفت:

(در اون شرایط) حبیب واقعا بدجنستره، حبیب اینشکلیه: وقتی‌ کنترلت میکنه انگاری همه‌ی بدنش کنترلت میکنه. پاهاش، انگشتهای پاش، دستهاش، با همه چیز قفلت میکنه. حبیب یه کم از اسلام انفجاریتره. اسلام اما در تغییر یک حالت به حالتی دیگه روونتره.