آگه سرداری (۳ – ۱۴) امروز در مسابقات کیج وریرز ۱۲۴ در راند سوم مغلوب جو مک کولگن (۳ – ۸) شد. حریف ایرلندی سرداری را در راند سوم از طریق گیوتین چون متوقف کرد و قهرمان جدید سبک وزن کیج وریرز شد.