به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی؛ طی حکمی از سوی عبدالرحیم سهراب زاده، رئیس هیئت انجمن های ورزشهای رزمی استان هرمزگان، کیانوش زارعی از اساتید قدیمی و پیشکسوت ورزشهای رزمی در استان هرمزگان برای مدت یک سال به عنوان دبیر این هیئت معرفی شد.

همچنین، رئیس هیئت انجمن های ورزشهای رزمی استان هرمزگان، با اعطای حکمی ، سعید سالان پور را به عنوان رئیس هیئت شهرستان بندرعباس به مدت یکسال معرفی کرد.

با حکم سهراب زاده، مسئول کمیته فنی هیئت انجمن های ورزشهای رزمی استان هرمزگان نیز منصوب شد و  سعد خشنود این مسئولیت را بر عهده گرفت.

 خشنود همچنین رئیس هیئت انجمن های ورزشهای رزمی شهرستان بندرلنگه است.