به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی،یوسف بهتری، رئیس فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی  “کیوان عاشوری مقدم”  را به عنوان سرپرست امور خزانه داری این فدراسیون منصوب کرد.

لازم به ذکر است، پیش از این محسن بهلولی مسئولیت سرپرستی خزانه داری فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی را برعهده داشت.