سمین کمال بیک (۳ – ۵) بزودی در دومین مبارزه خود در سازمان بحرینی بریو به مصاف حریف بدون شکست لهستانی اولینا وزنیاک خواهد رفت (۰ – ۵). مسابقات بریو ۵۴ سوم مهر ماه (Sep.25) در کشور لهستان برگزار می شود.