به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، یوسف بهتری، رئیس فدراسیون با اعطای حکمی، علی رشیدی را به عنوان سرپرست هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان همدان تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی این هیئت منصوب کرد.