به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی؛ یوسف بهتری رئیس، همایون خرم نایب رئیس و علی صدیقی سرپرست دبیری فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی صبح یکشنبه ۱۲ دی ماه با مهندس علیرضا عاصم یوسفی مدیرعامل شرکت، دیدار و گفتکو کردند.

در این نشست که محب خدایی معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی نیز حضور داشت، پیرامون وضعیت اماکن ورزشی در اختیار این فدراسیون در مجموعه های ورزشی آزادی و شهید شیرودی، مباحثی مطرح شد و طرفین به تبادل نظر پرداختند.

این نشست به مدت یک ساعت در دفتر مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به طول انجامید.