نصرت حقپرست (۳ – ۱۳) بتازگی دن هوکر (۱۰ – ۲۰) را به چالش کشید و هوکر نیز چلنج او را قبول کرد.

حقپرست: ”هوکر، دقیقا دوازده روز دیگه اجازه مبارزه کردن دارم. بیا تا سی اکتبر در ابوظبی چند تا مشت سنگین رد و بدل کنیم“.

هوکر: ”باشه، بزن بریم“.

علی عبدالعزیز منیجر حقپرست نیز به توییت هوکر واکنش نشان داد و گفت:

””هوکر واقعیه (ایول)“.

یو اف سی ۲۶۷ هشت آبان (Oct.30) در شهر ابوظبی برگزار خواهد شد.