نیت دیاز امروز در توییتر داستین پویریر را در دو وزن بالاتر به چالش کشید (سته میان وزن) و پویریر نیزچلنج دیاز را قبول کرد.

دیاز: وزن ٨۴ کیلو، بیا بالا.

پویریر: در هر وزنی می زنمت.