در مصاحبه‌ای با “تدی اطلس” داستین پویریر در مورد مبارزه‌ی بعدی خود که به احتمال بسیار زیاد در مقابل نیت دیاز میباشد صحبت کرد. در آغاز اشاره‌ای به نیت دیاز نشد اما هنگامی که میزبان برنامه در مورد حدس خود که نیت دیاز بود صحبت کرد، پویریر گفت: 

من جلوی زبونم رو نمیگیرم، آره نیت دیازه. نمیگم کدوم کارت و چه تاریخی اما اون رفته بود توی توییتر و حرف زده بود، میدونید همه توی اینترنت گردن کلفتن. اون واقعا میتونه فایت کنه و من هوادارشم اما همه توی اینترنت گردن کلفتن. اون گفته بود که بیا و مسابقه بدیم و من هم گفتم اوکی اگه بخوای همین ماه مسابقه میدیم. من گفتم اره و الان منتظر اونیم.