داستین پویریر و کولبی کاوینگتون در طی‌ سال گذشته بارها در شبکات اجتماعی به همدیگر تاختند. در حالیکه این دو فایتر در دو دسته‌ی وزنی متفاوت مبارزه میکنند احتمال برگزار شدن این مبارزه وجود دارد. کولبی کاوینگتون در یکی‌ از صحبتهای اخیر خود از تمایلش به مبارزه در مقابل پویریر صحبت کرد. خورخه ماسویدال دوست سابق و دشمن امروز کولبی کاوینگتون در مورد روبرو شدن احتمالی‌ پویریر – کاوینگتون در خیابان نوشت:  

اینو به کسایی که نمیدونن میگم چون من تجربه‌ی این کار رو با هر دوتاشون دارم. کولبی درجا زنگ میزنه به پلیس (در صورت روبرو شدن با داستین) چون تاریخ خودش رو تکرار میکنه. 

ماسویدال پیشتر اعلام کرده بود که کاوینگتون در دو مورد و هنگام روبرو شدن با مبارزانی که با آنها کل کل داشته برای حفاظت از خود با پلیس تماس گرفته بود.