به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، یوسف شاکری رئیس هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان خراسان شمالی اول تیر ماه ، خانه رزمی استان را با حضور مصیب اکبرزاده ، سرپرست اداره کل استان و معاونت ورزشی استان خراسان شمالی تحویل گرفت.