به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، یوسف بهتری رئیس فدراسیون، امروز ۲۰ مرداد ماه، با ابلاغ حکمی، ریاست ” اسدالله محمدیان راد” در گروه “رزم سلامت” را تا پایان سال ۱۴۰۰ تمدید کرد.

ارتقا، هدایت و نظارت موثر بر فعالیت های گروه رزم سلامت، ایجاد زیرساخت های مناسب برای تعالی و تشویق خانواده ها به منظور توسعه  ورزش های رزمی در بخش همگانی، توسعه و تقویت فعالیت های گروه با رویکرد شکوفایی، هماهنگی کامل با فدراسیون و هیئت های استانی از جمله مهمترین فعالیت های محمدیان راد هستند.