به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، یوسف بهتری رئیس فدراسیون، ریاست ” موسی بخشایی” در کمیته پانکریشن را تا پایان سال ۱۴۰۰ تمدید کرد.

ارتقا، هدایت و نظارت موثر بر فعالیت های کمیته پانکریشن، ایجاد زیرساخت های مناسب برای تعالی و تشویق خانواده ها به منظور توسعه  ورزش های رزمی در بخش همگانی، توسعه و تقویت فعالیت های کمیته با رویکرد شکوفایی، هماهنگی کامل با فدراسیون و هیئت های استانی از جمله مهمترین فعالیت های بخشایی هستند.