حمزت چیمائف فایتر چچنی سوئدی سازمان یو اف سی‌ در یکی‌ از توییتهای خود خطاب به کاوینگتون گفته بود که این اوست که آمریکا را نمایندگی می‌کند نه کاوینگتون. در ادامه او کاوینگتون را فردی ترسو خواند. تونی فرگوسن فایتر کهنکار دسته‌ی سبک وزن یو اف سی‌ در واکنش به صحبتهای اخیر چیمائف در جواب به او نوشت: 

چه غلطی کردی. تو هم حتی مثل اون کله کلفت حبیب نمیتونی سر وزن برسی‌. خفه شو بشین سر جات قبل از اینکه تو رو فاحشه‌ی خودم نکردم. وقتی‌ این پندمی (بیماری جهانگیر – کرونا) شروع شد کجا بودی؟