رئیس کمیته تحقیق و پژوهش فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی گفت: اولین همایش پژوهش های نوین در ورزش های رزمی از سطح بسیار بالای علمی برخوردار است و در بین فدراسیون های ورزشی بی نظیر است.