به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی؛ بنا به پیشنهاد رئیس کمیته مسابقات فدراسیون و طی ابلاغی از سوی علیرضا نصیری، سرپرست دبیری فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، علی جعفرخانی به عنوان دبیر کمیته مسابقات منصوب شد.