جرمین درندمی فایتر ۳۷ ساله‌ی هلندی (۱۰-۴) به دلیل مصدومیت نامشخصی مسابقه در مقابل ایرنه الدانا (۱۳-۶) در ماه نوامبر را از دست داد. هنوز مشخص نیست که آیا الدانای مکزیکی با وجود مصدومیت درندمی در کارت یو اف سی‌ ۲۶۸ مبارزه می‌کند یا نه.