دکتر مهدی صداقت، مدرس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی و دارای دکترای مدیریت ورزشی در مجله تصویری هنرهای رزمی درخصوص فیزیولوژی کاربردی در ورزش های رزمی مطالب ارزشمندی را ارائه می کند.

پیشنهاد می کنیم، تماشای این ویدئو را از دست ندهید .