یک مبارزه جذاب در دسته میان وزن یو اف سی به کارت یو اف سی ۲۷۳ اضافه شد. کلوین گستلوم و نصوردین ایماوف بیستم فروردین (April.9) با هم رو در رو خواهند شد (منبع: ESPN).