رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشهای رزمی در نخستین نشست ستاد برگزاری المپیاد استعدادهای برتر، توجه ویژه به رده‌های پایه را مورد توجه قرار داد و گفت: المپیاد استعدادهای برتر فدراسیون انجمن‌های ورزشهای رزمی با استفاده از ظرفیت سازمان های همسو و شعار «قدرت ورزشهای رزمی، برای ایران قوی» در دستور کار فدراسیون قرار خواهد گرفت.