رئیس جدید هیئت ورزش های رزمی استان خراسان رضوی، تشکیل کارگروه تخصصی بانوان، جذب اسپانسر و برخورد با متخلفین را جزو اولویت های برنامه ریزی خود برای چهار سال پیش رو دانست.