به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، دوره بازآموزی فنی ویژه هنرجویان رده مشکی ایی آی دو چهارم تیر ماه به مدرسی شیهان مهدیزاده در باشگاه مرکزی انجمن برگزار شد.

در پایان دوره به شرکت کنندگانی که در  آزمون  ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۹ نمره قبولی کسب کرده بودند، احکام ژاپنی  اهدا شد.
۱٫ آقای حمیدرضا اسدی نیا – دان پنج
۲٫ آقای مهران قلم چی – دان چهار
۳٫ آقای کیوان ظهرابی ابوعلی – دان دو
۴٫ آقای امیر فلسفی – دان یک